ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport

(กรณีฉีดครบ 2 เข็มและมีใบรับรองวัคซีนแล้ว)

***เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ***ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองฯ 50 บาท/เล่ม


1) เอกสารรับรอง... การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้


เอกสารที่ต้องเตรียม
1.บัตรประชาชน(ตัวจริง)
2.Passport(ตัวจริง)..มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
3.สำเนาใบรับรองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 เมื่อครบ 2 เข็ม
4.กรณีมีเล่มวัคซีนพาสปอร์ตแล้วต้องการเพิ่มเข็ม 3 และเข็ม4 ในเล่มเอกสารวัคซีนพาสปอร์ตสามารถจองระบบนัดหมายได้เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี เท่านั้น

2) สแกน QR code จะต้องปรากฏข้อมูลการฉีดวัคซีนของท่าน และรายละเอียด certificate no. ดังนี้

3) หากพบข้อมูล certificate no. แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์เพื่อขอรับสมุด vaccine passport ได้

4) หากไม่พบข้อมูล หรือไม่มี QR code แสดงข้อมูล กรุณาติดต่อสถานที่ที่ท่านได้รับวัคซีนเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนในระบบ MOPH immunization เท่านั้น

5) หากพบปัญหา กรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-521-0943 หรือ inbox ใน FB สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

6) กรณีมอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน (ต่อ 1 วันการจอง Online)จะต้องลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล จองสิทธิทุกคน และมีหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนต้องเตรียมเอกสารข้อ 1,2ตัวจริงและถ่ายสำเนาเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจ

*** กรณีเพิ่มเติมเข็มที่ 3และเข็มที่ 4 ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนัดหมาย ***
Download...หนังสือมอบอำนาจ...(คลิกที่นี่)

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.จันทร์-พฤหัสบดี(เว้นวันหยุดและวันนขัตฤกษ์)จำนวนที่รับ275 คน/วัน (เฉพาะจอง Online เท่านั้น ไม่รับ walk in)