ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport

(กรณีฉีดครบ 2 เข็มและมีใบรับรองวัคซีนแล้ว)

***เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ***เอกสารในการยื่นขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccine Passport)

Required Documents for Covid-19 Vaccine Passport Application

ในกรณีท่านยื่นขอพาสปอร์ตด้วยตัวเอง กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
To apply for a Covid-19 vaccine passport, please have on hand the following documents:
If applying in-person:
1) บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
- Original valid ID card and a signed photocopy.
2) พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
- Original passport valid for a minimum of 6 months and a signed photocopy
3) เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 1 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
- Original Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code and a signed photocopy.
4) ค่าบริการ 50 บาท/เล่ม
- THB 50 fee per application.
เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 1 เข็มต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
- Your Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code must be presented.

ในกรณีมอบอำนาจ กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

If applying through an authorized representative, please provide both of the following documents:

1. เอกสารของผู้เดินทาง
Documents of the applicant:
- บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
Original valid ID card and a signed photocopy.
- พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
Original passport valid for a minimum of 6 months and a signed photocopy.
- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เมื่อครบ 1 เข็ม พร้อมสำเนา โดยต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้
Original Covid-19 vaccination certificate of Thailand with embedded QR code and a signed photocopy.
- ค่าบริการ 50 บาท/เล่ม
THB 50 fee per application


2. เอกสารของผู้ได้รับมอบอำนาจ
Documents of the authorized representative:
- บัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา
Original valid ID card and a signed photocopy.
- หนังสือมอบอำนาจตัวจริง (1 ฉบับต่อ 1 พาสปอร์ต)
- Original Power of Attorney. One for each vaccine passport application.
- มอบอำนาจได้ไม่เกิน 5 คน ต่อผู้รับมอบอำนาจ 1 คน ต่อ 1 วัน และจะต้องลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล จองสิทธิทุกคน
Maximum of 5 applicants per representative per day.
Each applicant must make an online reservation separately.

ผู้รับบริการท่านใดประสงค์จะอัพเดตเล่ม (เข็ม3,4)ในกรณีที่ออกเล่มวัคซีนพลาสปอร์ตเเล้ว สามารถนำเล่มเข้ามารับบริการได้โดยไม่ต้องผ่านระบบจองคิวในเวลา ช่วงเช้า 08.00-11.00 น. ช่วงบ่าย 13.00-15.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการเเละวันหยุดนักขัตฤกษ์ ***เสียค่าบริการครั้งละ 50 บาท***ยึดตามหลักราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

Download...หนังสือมอบอำนาจ...(คลิกที่นี่)

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น.จันทร์-ศุกร์(เว้นวันหยุดและวันนักขัตฤกษ์)จำนวนที่รับ200 คน/วัน (เฉพาะจอง Online เท่านั้น ไม่รับ walk in)