ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport

(กรณีฉีดครบ 2 เข็มและมีใบรับรองวัคซีนแล้ว)

***เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ***


ติดต่อเรา :

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

คลินิกตรวจโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (ARI Clinic)

ที่อยู่ (address)
24/56 หมู่3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เวลาให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.
หยุดวันนักขัตฤกษ์

02-521-1668

Email

IUDC.DDC.MOPH@gmail.com