ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport

(กรณีฉีดครบ 2 เข็มและมีใบรับรองวัคซีนแล้ว)

***เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ***


ตรวจสอบรายชื่อการนัดหมาย :