ระบบนัดหมายทำ Vaccine Passport

(กรณีฉีดครบ 2 เข็มและมีใบรับรองวัคซีนแล้ว)

***เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ***กรุณาตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีนก่อนการนัดหมาย


1) เอกสารรับรอง... การได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ต้องมี QR code เพื่อสแกนตรวจสอบข้อมูลได้


เอกสารที่ต้องเตรียม 1.หนังสือเดินทางตัวจริง 2.บัตรประชาชนตัวจริง(คนไทย) 3.หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 ครั้ง

2) สแกน QR code จะต้องปรากฏข้อมูลการฉีดวัคซีนของท่าน และรายละเอียด certificate no. ดังนี้

3) หากพบข้อมูล certificate no. แล้ว ท่านสามารถลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์เพื่อขอรับสมุด vaccine passport ได้

4) หากไม่พบข้อมูล หรือไม่มี QR code แสดงข้อมูล กรุณาติดต่อสถานที่ที่ท่านได้รับวัคซีนเพื่อตรวจสอบการขึ้นทะเบียนในระบบ MOPH immunization เท่านั้น

5) หากพบปัญหา กรุณาติดต่อสอบถามที่หมายเลข 02-5211668 หรือ inbox ใน facebook fanpage ศูนย์บริการโรคในเขตเมือง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ศึกษาคู่มือ...(คลิกที่นี่)

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.จันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดและวันนขัตฤกษ์)จำนวนที่รับ 60 คน/วัน 13.00-14.00น. :30 คน 14.01-15.00น. :30 คน (ไม่รับ walk in)